Pen­tru a face jocul, de fapt, este apro­ape întot­deau­na echipa gaz­dă, cu două exter­ne (Laz­za­ri și tari­fe), care împinge foar­te puter­nic și întot­deau­na a pus în mare difi­cul­ta­te, respec­tiv, Juan Jesus și Kars­dorp (pen­tru că celel­al­te două exter­ne, El Shaar­a­wy Klui­vert, nu se poa­te dub­la în jos pe apăra­re).

Lazio este furi­os. Avo­ca­tul club­u­lui, Gian Miche­le păgâ­nul, a lăsat să se înțe­le­agă că va fi nevo­ie de măsu­ri disci­pli­na­re. Înt­re timp, am auzit agen­tul jucă­toru­lui. Rober­to Calen­da, pen­tru că Kei­ta nu a venit la antre­na­ment pe Lazio? „De ce este exaspe­ra­tă de o serie de com­por­ta­men­te pe care societa­tea nu mai este dis­pus să supor­te. În cele din urmă, au venit chi­ar și graf­fi­ti ofen­sa­to­are în For­mel­lo, apa­rent ali­men­ta­tă de decla­rații înșelă­to­are cu care Lazio este pove­s­tea lui de ges­tio­na­re. ” Ce a rupt?

Cum a ajuns la ace­as­tă distanță înt­re club și jucă­tor? „Kei­ta a ajuns la Lazio a fost un copil. Ea a câș­ti­gat lumea estimă­rilor de fot­bal cu anga­ja­men­tul con­stant și cali­ta­tea și efi­ci­ența jocu­lui său. El ar putea ară­ta mai mult decât ori­ce alt­ce­va în restu­ri­le de jocu­ri, și totuși a fost decisi­vă atât de des. În timp ce joa­că puțin, anul tre­cut m flashs­core, a făcut 16 golu­ri.

Astăzi este 22, vârs­ta pot­ri­vită pen­tru un jucă­tor să înce­a­pă să cule­agă prime­le roa­de ale talen­tu­lui său și anga­ja­men­tul său. In ciu­da rezult­atelor, Lazio nu a fost demons­trat de a crede în el, pen­tru ca el să aibă pro­iec­tul merită. După sezo­nul cu Pio­li, el a cerut să fie trans­fe­rat. Com­pa­nia a pro­mis el un loc în echipa cu Inz­aghi si un con­tract de jucă­to­ri de top.

Dar nici unul dint­re acest lucru sa întâm­plat: nici un con­tract nou, au fost pro­pu­se fie 2015–16, fie în 2016–17; și Inz­aghi a fost angajat cu un pic „de con­ti­nui­ta­te numai în finalul sezo­nu­lui. Cu toa­te aces­tea, ea a plă­tit cu 16 golu­ri. Sala­riul său con­ti­n­uă să fie con­si­de­ra­bil mai mică decât cea dată pen­tru ata­can­ti care au jucat un meci chi­ar mai puțin timp de joc a lui 2017“.

Kei­ta, de la rap la Bar­ce­lo­na, ​​card, dar este posi­bil ca nicio­da­tă nu a pri­mit o ofer­tă de CONCERTA de Lazio? Ce fel de dia­log ai avut până acum? „Tre­bu­ie avut în vede­re că, oda­tă cu ace­as­tă com­pa­nie dia­log este difi­cil. Cu ceva timp în urmă am scris cere o întâl­ni­re, dar nu am pri­mit un răs­puns sau am fost che­mați.

Este un stil de relații care nu sunt folo­si­te pen­tru: lucrul cu mai mul­te echipe din lume, cu care este nor­mal să se întâl­ne­ască și să vor­be­ască direct unul cu altul. Numai în luna iunie au fost liv­ra­te prin email, o pro­pu­ne­re de reîn­noi­re infor­mală: dar, în timp ce pre­sa pre­sed­in­te­le Loti­to, atun­ci când el vor­beș­te desp­re misi­u­nea sa, mone­da Kei­ta ca un juca­tor de top, com­pen­sația pro­pusă pen­tru reîn­noirea con­trac­tu­lui este de un jucă­tor ca mulți . E ceva în neregu­lă.

După aceea, Kei­ta a spus președ­in­te­le și Inz­aghi, indi­fe­rent de afa­ce­re con­trac­tua­le ar da 100% pen­tru Lazio la matu­ri­ta­te, așa cum ar tre­bui să fie. Ca răs­puns, nu a fost numit chi­ar pen­tru pri­mul joc al sezo­nu­lui, fina­la Super Cup.

A fost lăsat pe ban­ca de rezer­ve pen­tru ale­ge­rea tac­tică a antre­nor în acest joc, după cum se poa­te întâm­p­la: nu a fost doar numit, ceea ce este un semn foar­te rău pen­tru un jucă­tor care a făcut ceea ce a făcut pen­tru Anglia și că, în ciu­da toa­te, el a găsit a fost pe deplin pre­gă­tită pen­tru acest joc. Băia­tul plă­teș­te acum con­se­cințe­le „, a fost foar­te rău și acum. Înțe­les?

Ce vei face? „Lazio evi­dent intențio­nea­ză să urme­ze o stra­te­gie: știi, totuși, că Kei­ta nu va face nimic împot­ri­va voinței lor. Nici o for­mă de pre­si­u­ne va fi tole­ra­tă și activați‑l cu auto­rități­le com­pe­ten­te în cazul comite­rii unor infracți­uni de căt­re Lazio: nu se poa­te gân­di că un jucă­tor accep­tă reîn­noiri sau trans­fer­u­ri împot­ri­va voinței sale.

Com­pa­nia, desi­gur, are drep­tul să se com­por­te așa cum doresc, atât timp cât rămâ­ne în cadrul legii, chi­ar și mer­ge mai depar­te, dacă este cazul, regu­li­le de eti­che­tă și bune manie­re. Dar el va tre­bui să ia con­se­cințe­le.

Regu­li­le de fot­bal și legea, în gene­ral, sunt cla­re: un jucă­tor tre­bu­ie să respec­te club­ul și con­trac­tul de mun­că la matu­ri­ta­te, oferind cele mai bune noast­re în dome­niu și Kei­ta antre­na­ment au un sezon ca juca­tor de top, jucând muri­bun­de secun­de și câș­ti­gând doar pes­te un izvor. În cazul în care club­ul vrea să se asi­gu­re per­for­manța jucă­toru­lui pe o perioadă mai lun­gă, el tre­bu­ie să lucre­ze să-și reîn­noi­a­scă în miș­ca­re în timp și, mai pre­sus de toa­te, tre­bu­ie să ara­te respect pen­tru jucă­tor și pen­tru cei din jurul lui. ” Milan sau Juve, care ia Kei­ta? Se vor­beș­te de Mila­no, Juven­tus și Inter.

Ce se va întâm­p­la? „Lazio Kei­ta pre­feră să cede­ze? Face acest lucru, respec­tând în ace­lași timp jucă­torul care este sub con­tract până în iunie. În ciu­da decla­rațiilor care pro­vin din Lazio, până în pre­zent societa­tea nu ne‑a che­mat sau ne‑a con­tac­tat pen­tru a ne sem­na­la ofer­tei fan­to­ma­tic pe care — am citit în zia­re — Kei­ta ar fi refu­z­at. Noi nu am pri­mit de la asi­gnarea Lazio a pro­pus: sin­gu­rul inte­re­sul pe care sun­tem conș­ti­en­ți de fap­tul că este din Mila­no.

Loti­to ne‑a spus să avem un acord per­ma­nent cu ace­as­tă com­pa­nie. Până în pre­zent exis­tă inte­re­sul Juven­tus (care a susți­nut în mod public a făcut o ofer­tă Lazio): Lazio, cu toa­te aces­tea, nu a comu­ni­cat nimic și el ne‑a che­mat să vorbim desp­re asta. Lucru­ri­le au spus în presă, cu toa­te aces­tea, sunt dife­ri­te.

Mă întreb care e ade­vă­rul. Și putem vedea toa­te că într-un con­text deli­cat și sen­si­bil, care este cea a micro­bist, anu­m­i­te decla­rații răspân­di­te intențio­nat să urme­ze stra­te­giile lor de comu­ni­ca­re dis­cu­ta­bi­le sfârșesc duce la con­se­cințe peri­cu­l­oa­se, dint­re care sunt deja demonstrand scri­se, fal­se și vul­ga­re, care au apă­rut împot­ri­va Kei­ta și împot­ri­va mea, în fața sediu­lui Lazio în For­mel­lo. Impre­sia este că Lazio pre­tin­de luna pen­tru un jucă­tor care în câte­va luni va fi liber să sem­ne­ze pen­tru cei care doresc.

Dacă el con­ti­n­uă să tra­gă șir prea mult, se va rupe și va tre­bui să expli­ce fanilor și pe pia­ță ca s‑ar putea pier­de un talent la zero ca Kei­ta“. Man­lio Gas­parot­to © repro­du­ce­re rezer­va­te pen­tru a intro­du­ce comen­ta­riul tau

16 mar­tie 2019 — Fer­ra­ra exal­ta­re de Spal. Ansa Spal îna­poi pen­tru a câș­ti­ga la domic­i­liu după șase luni de absti­nen­ta (și unsp­re­ze­ce cur­se), Roma stumb­les într‑o înfrân­ge­re care poa­te fi fatală pen­tru ambițiile sale de a rămâ­ne în Liga Cam­pio­nilor (aici rapor­tul de meci al cursei).

La echi­li­bru, dife­rența au făcut marea dorin­ță a oamenilor de ușor și în ziua de grație a două sale, cos­tu­ri exter­ne și Laz­za­ri, că Gial­lo­ros­si nu au fost într-ade­văr în măsură să conțină. Pen­tru Ranie­ri, cu toa­te aces­tea, o înfrân­ge­re amară și conș­ti­ința de a avea de a face mun­ca mai extin­se pen­tru a revi­go­ra Roma. În cele din urmă, totuși, exis­tă doar zece jocu­ri și Fer­ra­ra 2–1 este un bolo­van greu, cei care sunt sus­cep­ti­bi­le să te ia în jos.

Roma, Cris­tan­te: „Echipa Spal majo­ri­ta­tea dint­re noi“ dife­ri­te exter­ne — Ranie­ri optează pen­tru „său“ 4–4‑2, ale­ge­rea ari­pa dre­ap­ta a rezultat într-un super Kars­dorp și Klui­vert. Romii, cu toa­te aces­tea, este prea șco­ală în fie­ca­re sens și chi­ar posi­bi­li­ta­tea de a doua cen­tru (Dze­ko și Schick) nu da rodul. Schick iniți­al este mai viu decât Dze­ko, dar totul este întot­deau­na bun la înce­put și apoi se pierd de‑a lun­gul drum.

Dze­ko, cu toa­te aces­tea, se ridică la 35 „pen­tru un drib­lin­gu­ri­le uscat pe Cio­nek și o lovi­tură sal­vat de Vivia­no, dar apoi obser­vat doar la sfârși­tul pri­mei repri­ze când se susți­ne în mod fla­grant cu cur­ba Fer­ra­ra și apro­ape vine la lovi­tu­ri (afară inter­val) cu ban­cul de Spal. Pen­tru a face jocul, de fapt, este apro­ape întot­deau­na echipa gaz­dă, cu două exter­ne (Laz­za­ri și tari­fe), care împinge foar­te puter­nic și întot­deau­na a pus în mare difi­cul­ta­te, respec­tiv, Juan Jesus și Kars­dorp (pen­tru că celel­al­te două exter­ne, El Shaar­a­wy Klui­vert, nu se poa­te dub­la în jos pe apăra­re). Deci, este vor­ba de un joc în care Spal con­stru­ieș­te bine în raza de acți­u­ne și de mul­te ori cau­tă portar.